Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta Informacyjna przedsięwzięcia dotyczy wszystkich inwestycji o charakterze przemysłowym, co do których istnieje przypuszczenie, że będą oddziaływać na środowisko naturalne w obrębie swojej działalności. Kiedy konkretnie wymagana jest karta (KIP)? Co powinna zawierać? Kto jest uprawniony do jej sporządzenia? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w poniższej publikacji.

Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

KIP jest to dokładny i czytelny opis planowanej działalności gospodarczej. Powyższe określenia są niezwykle istotne, ponieważ informacje zawarte w karcie informacyjnej muszą pozwolić na bezbłędną identyfikację przedsięwzięcia przez organy kontroli.

Zatem nie może w niej zabraknąć czegoś, co dotyczy lokalizacji inwestycji, jej rozmachu gospodarczego, przewidywanych technologii, a także wpływu na środowisko i planowanych działań zaradczych w kontekście zniwelowania ewentualnych szkód.

W jakich przypadkach wymagana jest Karta Informacyjna przedsięwzięcia?

Mając na uwadze zasadę, iż nieznajomość prawa szkodzi, należy wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje gospodarcze odesłać do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku w sprawie działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także do Aneksu II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG. Jest tam szczegółowy katalog przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Mogą, nie jest tożsame z muszą.

O inwestycjach, które z pewnością i zawsze szkodzą otaczającej nas naturze, mówi Aneks I tej samej dyrektywy Rady. W jednym i drugim przypadku chodzi o inwestycje wymagające między innymi zabudowy przemysłowej, czego wyraz daje rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U. 2019 poz. 1839.

Co powinna zawierać Karta Identyfikacji Przedsięwzięcia?

Pełne zestawienie zdarzeń, które powinny być ujęte w Karcie Informacyjne przedsięwzięcia, zawiera ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Trzeba jednak jasno powiedzieć, iż sporządzenie karty powinno wiązać się z racjonalnym podejściem. Nie ma sensu opisywać sytuacji, które w danym przypadku nie będą miały miejsca.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie https://karta-informacyjna.pl.

Elementy (wybrane) istotne dla poprawnego sporządzenia KIP:

  • Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, wszystkich obiektów budowlanych, a także obszar nieruchomości pokryty roślinnością;
  • Rodzaj oraz usytuowanie inwestycji;
  • Ewentualne warianty działalności;
  • Opis rozwiązań, które mają chronić okoliczne tereny;
  • Technologia, z której będzie się korzystać;
  • Dane szacunkowe dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem ich wpływu na najbliższe sąsiedztwo.
  • Ocena potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej albo budowlanej.

Wymogi ustawy należy dostosować do przewidywanego profilu działania przedsiębiorstwa.

Kto jest uprawniony do sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia?

KIP jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych. Zawiera szczegółowe dane na temat inwestycji gospodarczej i obowiązek złożenia karty spoczywa na przedsiębiorcy. Jednak z uwagi na złożoność materii oraz oddziaływanie kilku aktów prawnych zaleca się, by sporządzeniem karty zajęli się specjaliści.

Warto pamiętać, iż jest to działanie o charakterze jednostkowym, zatem koszt usługi należy potraktować jako część nakładu inwestycyjnego. Poza tym, od poprawnego wypełnienia karty może zależeć przyszłość całego przedsięwzięcia. Nie warto ryzykować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *