Ekosystem – co to jest? Definicja pojęcia

Ekosystemem nazywamy ekologiczny układ, gdzie składa się on z części ożywionej i nieożywionej, współistniejącej na pewnej przestrzeni naturalnego środowiska. Środowisko nieożywione zamieszkuje niezliczona ilość organizmów żywych. Są one na różnych stopniach rozwoju. Między tymi organizmami zachodzi szereg relacji. Te relacje sprawiają, że wszystkie organizmy funkcjonują w równowadze i harmonii. W ekosystemie, materia i energia przepływa między poszczególnymi organizmami, jak również między organizmami i otoczeniem.

Biosfera i biocenoza

Pojęcie ekosystemu ściśle wiąże się z pojęciami biosfery i biocenozy. Biosfera to ta warstwa sfery ziemi, na której istnieje życie we wszystkich przejawach. Owa strefa kończy się przy dolnej części atmosfery. W zasadzie jej granicę są niezbyt konkretnie określone, bo biosferą nazywamy nawet obszar, gdzie żyją same zarodniki. Ekosystem to nic innego, jak fragment biosfery. Natomiast, jeśli chodzi o biocenozę, to jest to termin węższy, obejmujący konkretną przestrzeń, gdzie istnieje pewna ilość grup gatunków zwierzęcych i roślinnych. Między nimi zachodzą wzajemne zależności. Środowisko w którym żyją, nazywa się biotopem. Tak więc biocenoza jest harmonijną strukturą a biotop miejscem. Oba te czynniki składają się na ekosystem.

Czynniki biotyczne

Wspomniane czynniki to trzy grupy organizmów: konsumenci, producenci i reducenci. Układają się one w trzy poziomy, które odpowiadają ich położeniu w tak zwanej piramidzie troficznej. Piramida ta jest graficzną interpretacją zależności pokarmowych w biocenozie. Przedstawione są tam wszystkie grupy. Producenci, to rośliny i autotrofy a więc organizmy samożywne. Następną grupą są heterotrofy. Są to organizmy drapieżne i roślinożerne. Trzecim poziomem są reducenci. Są to głownie grzyby i bakterie, które wpływają na rozkład padliny, ściółek i odchodów zwierząt. Taki efekt ich działania umożliwia z kolei wzrost roślin a więc pokarmu dla konsumentów pierwszego rzędu. Tak więc cykl zostaje niejako zamknięty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *